Dienos uždarbio tinkle. Susijusi informacija

Darbo užmokesčio mokėjimo terminai, vieta ir tvarka.

Sukčiai nusitaikė į socialinių tinklų vartotojus − siūlo neteisėtą uždarbį

Turintiems darbo dienos uždarbio tinkle tarnybos santykius asmenims ligos išmoka skiriama, jeigu teisė ją gauti atsirado darbo ar tarnybos laikotarpiu, įskaitant bandomąjį laikotarpį, ir atleidimo iš darbo ar tarnybos dieną. Ligos išmokos skyrimo pagrindas — nustatyta tvarka išduotas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas. Ligos socialinio draudimo stažą sudaro: laikotarpiai, per kuriuos mokamos arba pagal įstatymus turėjo būti mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos socialiniam draudimui, taip pat per kuriuos apdraustasis asmuo gavo ligos įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienasprofesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos išmokas, nedarbo draudimo išmokas bei dalinio darbo išmokas.

Savarankiškai dirbančių asmenų išskyrus asmenis, kurie gauna pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos arba pagal autorines sutartis, nesiversdami dienos uždarbio tinkle individualia veiklasocialinio draudimo stažas nustatomas pagal sumokėtas socialinio draudimo įmokas.

Ligos išmoka (Ligos socialinis draudimas)

Jei šios įmokos sumokėtos nuo minimaliosios mėnesinės algos dydžio sumos, įgyjamas vieno mėnesio socialinio draudimo stažas. Tais atvejais, kai įmokos sumokėtos nuo mažesnės arba didesnės nei minimalioji mėnesinė alga sumos, socialinio draudimo stažas laikomas proporcingai mažesniu arba didesniu.

Karantinas dėl koronaviruso COVID plitimo grėsmės: Primename, kad nedarbingumo pažymėjimai naujojo koronaviruso COVID plitimo grėsmės laikotarpiu išduodami vadovaujantis Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso COVID plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo reikalavimais. Atkreipiame dėmesį į tai, kad tokiu atveju, kai išduodamas nedarbingumo pažymėjimas pačiam asmeniui būtina: pasirinkti nedarbingumo priežastį  - "Epideminė situacija"; pasirinkti ligos kodą pagal TLKAM - Z

Asmenų, kurie gauna pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos arba pagal autorines sutartis, nesiversdami atitinkama individualia veikla, socialinio draudimo stažas nustatomas pagal priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas. Jeigu šios įmokos priskaičiuotos nuo minimaliosios mėnesinės algos dydžio sumos, įgyjamas vieno mėnesio socialinio draudimo stažas.

dienos uždarbio tinkle pasirinkimo logika

Tais atvejais, kai įmokos priskaičiuotos nuo mažesnės arba didesnės negu minimalioji mėnesinė alga sumos, socialinio draudimo stažas laikomas proporcingai mažesniu arba didesniu. Ligos socialinio draudimo stažas apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamuose Dienos uždarbio tinkle ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatuose nustatyta tvarka.

Svarbi informacija dėl pandeminės situacijos

Ligos išmokos mokėjimo trukmė Ligos ar traumos atveju — iki darbingumo atgavimo dienos ar darbingumo lygio nustatymo dienos arba iki pirmosios dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje dienos asmenims, gaunantiems valstybinę socialinio draudimo netekto darbingumo invalidumo pensiją — ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus; po atleidimo iš darbo — ne ilgiau kaip 5 kalendorines ligos dienas.

Savanoriškai gydantis asmens dienos uždarbio tinkle priežiūros įstaigose, teikiančiose stacionarinio priklausomybės ligų gydymo paslaugas, patologinį potraukį į azartinius lošimus, priklausomybės sindromą vartojant psichoaktyviąsias medžiagas — ne ilgiau kaip 28 kalendorines dienas vieną kartą per kalendorinius metus.

Nedarbingiems dėl audinių, ląstelių ar organų dienos uždarbio tinkle transplantacijai donorystės tikslu — iki darbingumo atgavimo dienos, iki pirmosios dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje dienos ar darbingumo lygio nustatymo dienos.

Ypač pavojingų arba nežinomos kilmės užkrečiamųjų ligų protrūkių arba epidemijų židiniuose dienos uždarbio tinkle karantino režimo atveju, ligos išmoka dėl šios priežasties nušalintiems nuo darbo apdraustiesiems asmenims mokama visą nušalinimo nuo darbo laikotarpį iki karantino atšaukimo asmenims, gaunantiems valstybinę socialinio draudimo dienos uždarbio tinkle darbingumo invalidumo pensiją — ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus.

dienos uždarbio tinkle

Slaugant sergantį šeimos narį ar prižiūrint vaiką: Slaugant sergantį šeimos narį — ne ilgiau kaip 7 kalendorines dienas; slaugant vaiką iki 14 metų — ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų; slaugant stacionare ar ir medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje bet kuria liga sergantį vaiką iki 7 metų — už visą slaugymo laiką, bet ne ilgiau kaip dienų per kalendorinius metus; slaugant stacionare ar ir medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje vaiką iki 18 metų, sergantį  ligomis, dėl kurių nustatytas sunkus neįgalumo lygis — už visą slaugymo laiką, bet ne ilgiau kaip dienų per kalendorinius metus; slaugant stacionare, ambulatoriškai ar ir dienos uždarbio tinkle reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje vaiką iki 18 metų, sergantį sunkiomis ligomis šių ligų sąrašą tvirtina sveikatos apsaugos ministras ir socialinės apsaugos ir darbo ministras — už visą slaugymo laiką, bet ne ilgiau kaip kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo pirmosios slaugymo dienos.

Pasibaigus šiam terminui, išmoka už to paties vaiko slaugymą gali būti mokama ne daugiau kaip dienų per kalendorinius metus; slaugant stacionare, ambulatoriškai ar ir medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje vaiką iki 18 metų, sergantį ypač sunkiomis ligomis šių ligų sąrašą kiek kainuoja variantai sveikatos apsaugos ministras ir socialinės apsaugos ir darbo ministras — už visą slaugymo laiką, bet ne ilgiau kaip kalendorines dienas, skaičiuojant nuo pirmosios perkant ir parduodant bitcoin dienos.

Pasibaigus šiam terminui, išmoka už to paties vaiko slaugymą gali būti mokama ne daugiau kaip dienų per kalendorinius metus; vaiko priežiūrai, jeigu asmuo, kuriam suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos ar vaiko priežiūros atostogos, dėl savo ar kito vaiko iki 3 metų, kurio priežiūrai jam suteiktos vaiko dienos uždarbio tinkle atostogos, ligos ar traumos negali šio vaiko prižiūrėti — ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų.

Bendras ligos išmokos mokėjimo terminas negali būti ilgesnis kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus. Nedarbingiems dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu — už visą gydymosi laiką.

NAUJAUSI KOMENTARAI

Ligos išmoka laikinai nedarbingiems asmeniui nemokama, jeigu jis: tapo laikinai nedarbingas dėl traumos, kurią gavo darydamas nusikalstamą veiką; sužalojo savo sveikatą arba apsimetė sergančiu; tapo nedarbingas dėl neblaivumo girtumo ar dėl piktnaudžiavimo psichiką veikiančiomis medžiagomis; be pateisinamos priežasties pažeidė elgesio nedarbingumo metu tvarką, nustatytą Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse; kreipėsi praleidęs Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme nustatytą kreipimosi dėl ligos išmokos terminą.

Išmokos dydis ir mokėjimo tvarka Apdraustiems asmenims, tapusiems laikinai nedarbingais dėl ligos arba traumos, dėl užkrečiamųjų ligų protrūkių arba dėl epidemijų nušalintiems nuo darbo apdraustiesiems asmenims ir apdraustiesiems asmenims, kurie gydosi sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje ortopedines ir dienos uždarbio tinkle protezavimo paslaugas, ligos išmoką už pirmąsias 2 kalendorines ligos dienas, sutampančias su darbuotojo darbo grafiku, apmoka darbdavys, išskyrus neturinčius darbo ar tarnybos santykių asmenis, kuriems ligos išmoka už dienos uždarbio tinkle dvi laikinojo nedarbingumo dienas nemokama.

Darbdavio apmokama ligos išmoka negali būti mažesnė negu 62,06 procento ir didesnė negu procentų išmokos gavėjo vidutinio darbo užmokesčio, apskaičiuoto Vyriausybės nustatyta tvarka.

kaip patikrinti siūlomas pajamas internetu minučių strategija dvejetainiams opcionams

Ligos išmoka, mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų, lygi 62,06 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Ligos išmoka sergančiam šeimos nariui slaugyti arba vaikui prižiūrėti yra mokama nuo pirmos dienos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų ir yra lygi 65,94 procento kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Uždarbis internete - skelbimai

Ligos išmoka, tapus laikinai nedarbingam dėl audinių ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu, mokama 77,58 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų. Ligos išmoka, mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų, per mėnesį negali būti mažesnė negu 11,64 procentų šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio.

Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas ligos išmokos dydis, apskaičiuojamas pagal dienos uždarbio tinkle asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį.

kriptovaliutos piniginė

Pavyzdžiui, asmenims, įgijusiems teisę į ligos išmoką m. Apdraustojo asmens draudžiamosios pajamos — visos asmens pajamos ir kitos sumos, nuo kurių buvo mokamos arba turėjo būti mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos socialiniam draudimui, taip pat apdraustajam priskaičiuotos ligos įskaitant darbdavio mokamas 2 pirmąsias ligos dienasprofesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokos, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos išmokos, nedarbo socialinio draudimo išmokos bei dalinio darbo išmokos.

Maksimalus kompensuojamasis uždarbis ligos išmokai apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki nedarbingumo atsiradimo mėnesio.

  • Brokerio programa
  • Ką daryti, jei SUSIRGAU? | tvnet.lt
  • Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai angl.
  • BSS IT | Atostoginių skaičiuoklė parodo kokią sumą gausite už atostogas

Ligos išmokos skiriamos ir mokamos nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, jeigu dėl jų kreipiamasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo ligos pabaigos. Tais atvejais, kai elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas ligai pasibaigus, ligos išmoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, jeigu dėl jos kreipiamasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių dienos uždarbio tinkle elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo dienos.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius sprendimą dėl ligos ryškios galvos prekyba skyrimo priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų ir ar duomenų gavimo Fondo valdybos teritoriniame skyriuje dienos.

Ligos išmokos ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pervedamos į išmokos gavėjo nurodytą asmeninę sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje.

Galbūt jus domina