Variantas smaugti, JAV pripažino: Lietuva – atsarginis variantas

Bendras svoris masinos su priekaba (1245 psl.) (63103)

Va­šing­to­nas Lie­tu­vą ma­to kaip al­ter­na­ty­vą dis­lo­kuo­ti ra­ke­tas, jei de­ry­bos su Len­ki­ja žlug­tų.

variantas smaugti

Tai pa­reiš­kęs Pen­ta­go­no at­sto­vas sa­ko, esą Lie­tu­va ame­ri­kie­čiams pa­lan­ki geog­ra­fiš­kai. Ta­čiau pro­tin­gai pla­nuo­jant rei­kia dai­ry­tis at­sar­gi­nių va­rian­tų, jei tai bū­ti­na.

Lie­tu­va geog­ra­fi­niu po­žiū­riu bū­tų ge­ra al­ter­na­ty­va", - pri­dū­rė G.

dvejetainio varianto peržiūra

Prem­je­ras G. Kir­ki­las sa­kė variantas smaugti, kad ame­ri­kie­čių de­ry­bos su len­kais sėk­min­gai baig­sis ir nuo pla­tes­nių ko­men­ta­rų su­si­lai­kė.

papildomų pajamų studentams

To­kia yra mū­sų po­zi­ci­ja šian­dien", - Lie­tu­vos ra­di­jui va­kar sa­kė G. JAV pa­rei­gū­nai pa­tvir­ti­no, kad praė­ju­sį mė­ne­sį Lie­tu­vo­je lan­kė­si JAV vals­ty­bės sek­re­to­rės pa­va­duo­to­jas gink­lų kont­ro­lei ir tarp­tau­ti­niam sau­gu­mui Joh­nas Roo­das.

variantas smaugti

Su­si­ti­ko su pa­rei­gū­nais Su ke­lių variantas smaugti vi­zi­tu Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se vie­šin­tis Lie­tu­vos prem­je­ras pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis su­si­ti­ko su aukš­tais JAV pa­rei­gū­nais. Apž­val­gi­nin­kai nea­be­jo­ja, kad per su­si­ti­ki­mus ap­tar­ta ir ga­li­my­bė Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­ti ame­ri­kie­čių variantas smaugti, jei de­ry­bos su Len­ki­ja ne­pa­si­sek­tų. Pa­gal da­bar­ti­nį JAV pla­ną prieš­ra­ke­ti­nio sky­do ele­men­tai tu­rė­tų bū­ti dis­lo­kuo­ti Len­ki­jo­je ir Če­ki­jo­je: pir­mo­jo­je - 10 gy­ny­bi­nių ra­ke­tų ba­zė, ant­ro­jo­je - ra­dio­lo­ka­ci­nė sto­tis.

centų dvejetainiai opcionai naujų internetinių vaizdo įrašų uždarbio

Galbūt jus domina